DICTUM

Az

 • Az ő agyveleje sem uborka.
 • Az a ganef hot nit vos tsu ganvenen, ganvet er dos hitl fun zikh arop.
  en] If a thief has nothing to steal, he steals the hat off his own head.
  אַז אַ גנבֿ האָט ניט וואָס צו גנבֿענען גנבֿעט ער דאָס היטל פֿון זיך אַראָפּ.
 • Az a ganef hot nit vos tsu ganvenen, ganvet er fun eyn keshene in der tsveyter.
  en] If a thief has nothing to steal, he steals from one pocket to another.
  אַז אַ גנבֿ האָט ניט וואָס צו גנבֿענען גנבֿעט ער פֿון איין קעשענע אין דער צווייטער.
 • Az a kluger redt tsu a nar, reden tsvai naronim.
  en] When a wise man talks to a fool, two fools are talking.
 • Az a leyb shloft, loz im shlofn.
  en] When a lion is sleeping, let him sleep.
 • Az a nar gait in mark, fraien zikh di kremer.
  en] When a fool goes shopping, the storekeepers rejoice.
 • Az a nar shveigt vert er oykh gerekhnt tsvishn di kluge.
  en] When a fool holds his tongue, he too can be thought clever.
 • Az a nar shveigt, vaist men nit tsi er iz a nar tsi a khokhem.
  en] When a fool keeps quiet, you can't tell whether he is foolish or smart.
 • Az a narishkeit gerot afileh amol, iz es fort a narishkeit.
  en] When foolishness sometimes succeeds, it is still foolishness.
 • Az a yor ahf mir.
  en] I should have such good luck.
 • Az abc-ét sem tudja, mégis katedrába áll./papolni akar.
 • Az abrakját hordozó lónak nem törik fel a háta.
  de] Das Futter ist dem Pferde nicht schwer.
 • Az adós, az adós, kinek a gatyája gyolcs.
  de] Schulden machen ist keine Schande, es tun's die feinsten Leute im Lande.
 • Az ajándékot is felirja.
 • Az akarathoz erő is kívántatik.
  de] Guter Wille tut viel aber nicht alles.
 • Az akasztás sem esik ingyen.
 • Az általvetőnek csak elejét látjuk.
  la] Non videmus manticae quod in tergo est.
 • Az aludttejet is megfujja.
 • Az aluszik legjobban, ki nem érzi, mily keményen fekszik.
 • Az an oreman est a hun, iz oder er krank oder di hun.
  .אַז אַן אָרעמאַן עסט אַ הון, איז אָדער ער קראַנק אָדער די הון.
  de] Wenn ein Armer ein Huhn isst, ist entweder er krank oder das Huhn.
 • Az arany szép és jó, de még sem békesség.
 • Az aranyból sem lesz gyürü ha meg nem verik.
 • Az aszony a lányát nem magának tartja.
 • Az aszony csak oldalborda.
 • Az aszony két oszlopot tart a háznál.
 • Az aszony nem ember.
 • Az aszonynak alább egygyel.
 • Az az ő megölő betüje.
 • Az csak abc-e.
 • Az da krigst zikh, krig zikh azoi du zolst zikh kennen iberbeten.
  en] In a quarrel, leave the door open for a reconciliation.
 • Az der barg geyt nit tsu Makhmedn, geyt Makhmed tsum barg.
  en] If the mountain won't go to Mohammed, Mohammed will go to the mountain.
  אַז דער באַרג גייט ניט צו מחמדן, גייט מחמד צום באַרג.
 • Az der kluger failt, failt er veit!
  en] When a clever man makes a mistake, does he make a mistake!
 • Az der malamed kright zikh mit der veib iz az och un vai tsu di talmidim.
  en] When the teacher and his wife quarrel, the students get the worst of it.
 • Az der man iz tsu gut far der velt iz er shlekht farn vayb.
  en] When a man is too good for the world, he's bad for his wife.
  אַז דער מאַן איז צו גוט פֿאַר דער וועלט איז ער שלעכט פֿאַרן ווײַב.
 • Az der mogen iz laidik iz der moi'ech oich laidik.
  en] When the stomach is empty, so is the brain.
 • Az der oks falt, sharfen alleh di messer.
  en] When the ox falls, everyone sharpens their knife.
 • Az der roshe kukt in vaser, peygern di fish.
  en] When a sinner looks in water, the fish die.
  אַז דער רשע קוקט אין וואַסער, פּגרן די פֿיש.
 • Az der soineh falt, tor men zikh nit fraien, ober men haibt im nit oif.
  en] When your enemy falls, don't rejoice; but don't pick him up either.
 • Az der talmid iz a voiler, iz der rebbi oich a voiler.
  en] If the student is successful, the teacher gets the praise.
 • Az der vorem zitst in khreyn, meynt er az es iz keyn zisers nito.
  en] When a worm sits in horseradish, it thinks there's nothing sweeter.
  אַז דער וואָרעם זיצט אין כריין, מיינט ער אַז עס איז קיין זיסערס ניטאָ.
 • Az di bobe volt gehat beytsim volt zi geven mayn zeyde.
  en] If my grandmother had testicles she would be my grandfather.
 • Az di hatslocheh shpilt, gilt ersht di chochmeh.
  en] If luck plays along, cleverness succeeds.
 • Az di kalleh ken nit tantsen, zogt zi az di klezmorim kennen nit shpilen.
  en] If the bride can't dance, she finds fault with the musicians.
 • Az di ken nit tantsen, zogt zi az di klezmorim kenen nit shpilen.
  en] The girl who can't dance says the band can't play.
 • Az di moyd iz mies zogt zi, der shpigl iz shuldik.
  en] If a girl is ugly, she blames it on the mirror.
  אַז די מויד איז מיאוס זאָגט זי, דער שפּיגל איז שולדיק.
 • Az di velt zogt, zol men gloiben.
  en] If everybody says so, there's some truth to it.
 • Az di vort iz in moil, iz men a har; az me lozt zi arois, iz men a nar.
  en] While the word is still in your mouth, you are a lord; once you utter it, you are a fool.
 • Az dos harts iz ful, gai'en di oigen iber.
  en] When the heart is full, the eyes overflow.
 • Az dos harts iz ful, geyen di oygn iber.
  .אַז דאָס האַרץ איז פֿול, גייען די אויגן איבער
  de] Ist das Herz voll, gehen die Augen über.
  en] When the heart is full, the eyes overflow.
 • Az dos mazel gait, kelbt zikh der oks.
  en] With luck, even your ox will calve.
 • Az dos meydl ken nit tantsn, zogt zi az di klezmer kenen nit shpiln.
  en] If a girl can't dance, she says the musicians can't play.
  אַז דאָס מיידל קען ניט טאַנצן, זאָגט זי אַז די כּלי?זמר קענען ניט שפּילן.
 • Az du gaist oifen laiter, tsail di treplech.
  en] When you climb a ladder, count the rungs.
 • Az du krigst zikh, krig zikh az du zolst zikh kenen iberbetn.
  en] When you fight, do it in a manner that will allow you to make up.
 • Az du kukst oif hoichen zachen halt tsu dos hitl.
  en] When you look to the heights, hold on to your hat.
 • Az dy bergen kealje wolle, dan wirt it keal en mumz.
 • Az dy bergen kealje, dan donset it wetter.
 • Az egészség izét a betegség adja.
 • Az éj mindennek ellensége.
 • Az én kardom sem bodzafa.
 • Az es bashert ainem dertrunken tsu verren, vert er dertronken in a leffel vasser.
  en] If one is fated to drown, he will drown in a spoonful of water.
 • Az es brent, is a fayer.
  en] When something's burning, there's a fire.
 • Az es klingt, iz misstomeh chogeh.
  en] When people talk about something, it is probably true.
 • Az es kumt tsonvaitik fargest men kopvaitik.
  en] When a toothache comes, you forget your headache.
 • Az es vert nit besser, vert memaileh erger.
  en] If it doesn't get better, depend on it, it will get worse.
 • Az es zenen nito keyn andere mayles, iz a zumer-shprinkele oykh a mayle.
  en] If a girl has no other virtues, even a freckle can be considered one.
 • Az Got git broyt, gebn mentshn puter.
  en] When God gives bread, the people give butter.
 • Az got hot geteylt dem seykhl bistu geshlofn.
  en] When God was doling out brains, you were asleep.
  ‎אַז גאָט האָט געטיילט דעם שׂכל ביסטו געשלאָפֿן.
 • Az got vil shtrofn an apikoyres git er im a frum vayb.
  .אַז גאָט וויל שטראָפֿן אַן אַפּיקורס גיט ער אים אַ פֿרום ווײַב
  de] Wenn Gott einen Ungläubigen bestrafen will, gibt er ihm eine fromme Frau.
  en] When God wants to punish an unbeliever, He gives him a pious wife.
 • Az Got volt gelebt oif der erd, volt men im alleh fenster oisgeshlogen.
  en] If God lived on earth, all his windows would be broken.
 • Az ich vel zein vi yener, ver vet zein vi ich?
  en] If I would be like someone else, who will be like me?
 • Az igaz barátság nem áll a sok boritalban.
 • Az igaz barátságot nem fazékban főzik.
 • Az ikh nem a trunk bronfn ver ikh an ander mentsh, un der anderer vil oykh a trunk bronfn.
  en] When I take a drink I become another person, and the other person wants a drink too.
  אַז איך נעם אַ טרונק בראָנפֿן ווער איך אַן אַנדער מענטש, און דער אַנדערער וויל אויך אַ טרונק בראָנפֿן.
 • Az m'is tsu klug, light men in drerd.
  en] When you're too smart, you ruin yourself.
 • Az me est chazzer, zol men essen fetten.
  en] If you're going to eat pork, let it be good and fat.
 • Az me est chazzer, zol rinnen fun bord.
  en] If you're going to do something wrong, enjoy it!
 • Az me fregt, blonzhet men nisht.
  en] If one asks, one does not err.
 • Az me gait gleich, fait men nit.
  en] If you walk straight, you will not stumble.
 • Az me gait tsevishen leiten, vaist men vos se tut zikh in der haim.
  en] When you go to your neighbors, you find out what is happening at home.
 • Az me git gelt, nemts!
  en] If someone tenders money, take it! (Take it now, and ask questions later...)
 • Az me grubt a grub far yenem, falt men alain arein.
  en] If you dig a pit for someone else, you fall in it yourself.
 • Az me ken nit ariber, gait men arunter.
  en] If you can't go over, go under.
 • Az me ken nit vi me vil, tut men vi me ken.
  en] If you can't do as you wish, do as you can.
 • Az me laight zikh in kleien, shlepen di chazzerim.
  en] He who lies in the sty will be eaten by the pigs.
 • Az me laigt arein, nemt men arois.
  en] If you put something in, you can take something out.
 • Az me ligt oif der erd, ken men nit fallen.
  en] If you lie on the ground, you cannot fall.
 • Az me lozt a chazzer aruf afn bank, vil er afn tish.
  en] Give a pig a chair, he'll want to get on the table.
 • Az me muz, ken men.
  en] When one must, one can.
 • Az me redt a sach, ken men zikh oisreden a narishkeit.
  en] When one talks too much, one talks foolishness.
 • Az me redt a sach, redt men fun zikh.
  en] If you talk a lot, you talk of yourself.
 • Az me redt zikh arop fun hartsen, vert gringer.
  en] When one pours out his heart, he feels lighter.
 • Az me redt, derredt men zikh.
  en] If you keep on talking, you will end up saying what you didn't intend to say.
 • Az me shikt a nar oifen mark, frai'en zikh di kremers.
  en] When you send a fool to the market, the merchants rejoice.
 • Az me shloft mit hint shtait men oif mit flai.
  en] If you lie down with the dogs, you get up with the fleas.
 • Az me shport nit dem groshen, hot men nit dem rubel.
  en] If you don't save the penny, you'll not have the dollar.
 • Az me shveigt iz men a halber nar; az me redt iz men a gantser nar.
  en] He who keeps quiet is half a fool; he who talks is a complete fool.
 • Az me trinkt alleh mol esik, vais men nit az es iz do a zisereh zach.
  en] When one always drinks vinegar, he doesn't know that anything sweeter exists.
 • Az me vaint rich ois, vert gringer afn harts.
  en] After a good cry, your heart is lighter.
 • Az me vil a hunt a zets geben, gefint men a shteken.
  en] When you want to beat a dog, be sure to find a stick.
 • Az me vil nit alt verren, zol men zikh yungerhait oifhengen.
  en] If you want to avoid old age, hang yourself in youth.
 • <<< 1 2 >>>

  alphabetical
  A-a A-b A-c A-d A-e A-f A-g A-h A-i
  A-j A-k A-l A-m A-n A-o A-p A-q
  A-r A-s A-t A-u A-v A-w A-y A-z
  Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah Ai Aj Ak Al Am
  An Ao Ap Aq Ar As At Au Av Aw Ax Ay Az
  Ba Be Bi Bj Bl Bo Br Bs Bu By

  keywords
  Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag Ah Ai Ak Al Am An Aq Ap Ar As At Au Av Aw Ax Az
  Ba Be Bi Bl Bo Br Bu By
  Ca Ce Ch Ci Cl Co Cr Cu Cy
  Da

  DICTUM operone