Sprichwörter, Redensarten, Zitate

W

 • Wä 'n Amtmann spröäken will, dä mött de Stunne ne tell'n. - Schlingmann, 10.
 • Wä ät irz am Bichstohl es, däm wird ät irz geholfe. (Düren.) - Firmenich, I, 483. 86.
  info] irz = zuerst.
 • Wa brü't de Bur den Husmann.
 • Wa brü't de Bur den Husmann. - Eichwald, 235.
 • Wä de Arbet, esi der Lîn. (Siebenbürg.-sächs.) - Schuster, 465.
 • Wä de Oussôt, esi der Aeren. - Schuster, 722.
 • Wa ehre ist, da ist auch schame. - Henisch, 817.
 • Wä em än de Bäsch reft, reft et zeräk. - Schuster, 1057.
 • Wä em Bûer 'ne Gefalle dêt, dä det ongsem Herrgott en Schmoch a. ( Bedburg.)
 • Wä em seinj Arbet mâcht, esi bezuolt se sich. - Schuster, 466.
 • Wa kein ehre ist, da ist eitel Schande. - Henisch, 817.
 • Wä mer (wenn man) enem Bûr on e Färken tosâmen dem Bürej erâf rolt, so er ömer e Färken båvn (obenauf.) - Röttscher, 27.
 • Wä mich beheuke well, muss fröhch (früh) opstonn. (Köln.) - Firmenich, I, 475, 182.
  info] beheuke = betrügen, herankriegen.
 • Wä sich dûd arbeit, dem dries der Hunk (Hund) op et Grav. (Köln.) - Weyden, IV, 16.
 • Wä sich en Aeppelche för den Dôsch (Durst) opverspât (aufspart), dä bruch nit ander Lück (Leute) dröm em Mung ze läcke. (Köln.) - Firmenich, I, 473, 112.
 • Wä sich et Bett gôd mât, dâ schlief och jod. (Brandenburg.)
 • Wä te der bätst, esi werscht te lân. - Schuster, 720.
 • Wä versuffe sall, dä versüff en em Fingerhôt met Wasser. (Köln) - Firmenich, I, 476, 217.
 • Wä vun Dräue stirv, wêd met Föze begrave. (Köln) - Weyden, IV, 16.
 • Wa ward et darna daken. - Eichwald, 282.
  info] Dak = Dach, auch Nebel; daken = nebeln, bildlich: schelten.
 • alphabetisch
  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  Stichwörter
  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  operone